Algemene voorwaarden

Ten aanzien van de dienstverlening van WEWANTMO.RE gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website van WEWANTMO.RE, aanvaardt de gebruiker aan deze voorwaarden gebonden te zijn. De voorwaarden bevatten belangrijke informatie over uw rechten en plichten. Wij raden u dan ook aan deze goed door te lezen of op te slaan, zodat u deze later nog eens kunt nalezen.

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.
1. Account: de mogelijkheid om gebruik te maken van de Diensten.
2. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze worden kenbaar gemaakt.
3. Dienst: de dienstverlening die door WEWANTMO.RE wordt aangeboden door middel van de Website.
4. Gebruiker: de internetgebruiker die op een of andere manier gebruik maakt van de Website.
5. Oproep: een oproep op de Website waarin een opdrachtgever zijn/haar vraag kenbaar maakt.
6. Website: de website WEWANTMO.RE

Artikel 2. Algemeen

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en alle andere eventuele rechtshandelingen tussen WEWANTMO.RE en de Gebruiker.
2. WEWANTMO.RE is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen.
3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail tussen WEWANTMO.RE en de Gebruiker zijn overeengekomen.
4. WEWANTMO.RE wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de Gebruiker van de hand.
5. Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen de Gebruiker en WEWANTMO.RE, wordt de Gebruiker geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.
6. Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. WEWANTMO.RE zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 3. Dienstverlening

1. WEWANTMO.RE biedt op de Website een platform aan waarop muzikanten en opdrachtgevers met elkaar in contact kunnen komen in verband met het verlenen van optredens. WEWANTMO.RE heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een Gebruiker door middel van of in verband met de Website of anderszins. WEWANTMO.RE is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen. Voor de faciliterende rol brengt WEWANTMO.RE 8% commissie in rekening bij de muzikant na een geaccepteerd en uitgevoerd optreden door middel van een IDEAL betaalverzoek.
2. WEWANTMO.RE heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op de Website met betrekking tot de Oproepen, Profielen, Conversaties tussen gebruikers en Referenties is echter afkomstig van de Gebruikers. Deze Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.
3. WEWANTMO.RE draagt voor de inhoud van Oproepen, Profielen, Conversaties en Referenties geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen Gebruikers. Evenmin draagt WEWANTMO.RE verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen van muzikanten en opdrachtgevers, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting en de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden.
4. WEWANTMO.RE biedt de door haar zelf geplaatste informatie op de Website, voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat, aan op “as is” basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigheid tot (eigendoms) rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden. Met name garandeert WEWANTMO.RE niet:
– dat de informatie op de Website juist, volledig, geschikt, actueel en rechtmatig is, waaronder mede verstaan de door Gebruikers opgegeven informatie;
– dat de Website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen en
-dat derden niet de Website en/of de systemen van WEWANTMO.RE onrechtmatig zullen gebruiken.

Artikel 4. Onderhoud

1. WEWANTMO.RE is gerechtigd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens WEWANTMO.RE ontstaat.

Artikel 5. Gebruik van de dienst en verstrekking van informatie

1. De Gebruiker garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot naam, adresgegevens en e-mailgegevens die hij in het kader van de Dienst verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de Dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Daarnaast garandeert de Gebruiker dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de Diensten en dat hij zich ter zake van het verlenen van optredens, het aanbieden en het uitvoeren van werkzaamheden zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving. De gebruiker is minimaal 16 jaar oud.
2. Door het aanbieden van gegevens op de Website, waaronder mede maar niet beperkt tot Oproepen en referenties geeft de Gebruiker toestemming deze gegevens op de Website te publiceren en garandeert tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn. Gebruiker is er mee bekend dat de positionering van Oproepen en andere informatie op de Website afhankelijk is van een aantal factoren en dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
3. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de op de Website gepubliceerde gegevens. Hij garandeert dat de inhoud van deze gegevens juist, actueel en betrouwbaar is en niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en niet onrechtmatig is. Daarnaast garandeert hij dat hij met deze gegevens andere Gebruikers niet onheus bejegent en dat hij de belangen en de goede naam van WEWANTMO.RE niet zal schaden.
4. De onderstaande gegevens mogen in ieder geval niet op de Website worden geplaatst:
– materiaal dat in strijd is met enige wet, regelgeving of deze Algemene Voorwaarden;
– materiaal dat verwijst naar het verrichten van illegale diensten of diensten die op enige wijze schade kunnen veroorzaken aan eigendom van anderen;
– materiaal waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee andere rechten van WEWANTMO.RE of derden worden geschonden;
– materiaal dat naar de mening van WEWANTMO.RE in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of oproept tot geweld of haat tegen een ander of anderen;
– materiaal waarin op enige wijze melding wordt gemaakt dan wel wordt verwezen naar een andere, met de Website concurrerende of vergelijkbare website;
– een oproep die ten doel heeft het (in)direct promoten van een onderneming;
– het telefoonnummer en/of adres van de Gebruiker.
5. WEWANTMO.RE behoudt zich het recht voor de door de Gebruiker opgegeven informatie te monitoren, controleren, wijzigen en/of in te korten. WEWANTMO.RE behoudt zich tevens het recht voor – doch is daartoe niet verplicht – om Oproepen, proefielen, Conversaties, Referenties en andere gegevens te weigeren, aan te passen of te verwijderen van de Website, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet, de genoemde punten bij artikel 5.4 of onrechtmatig zijn jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de Gebruiker op schadevergoeding.
6. Overeenkomsten tussen de Gebruikers komen pas tot stand op het moment dat de Gebruiker dit uitdrukkelijk aan de andere Gebruiker heeft bevestigd. WEWANTMO.RE is bij overeenkomsten tussen de Gebruikers geen partij. WEWANTMO.RE kan dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid of de legaliteit van de Oproepen en/of werkzaamheden, de bevoegdheid van de Gebruikers om werkzaamheden te laten verrichten en/of de bevoegdheid van Gebruikers om die werkzaamheden uit te voeren. De Gebruiker vrijwaart WEWANTMO.RE jegens enige vordering van derden verband houdende met dergelijke zaken.
7. Het gebruik van de (persoons-)gegevens die door middel van de Website door Gebruiker worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen – maar niet daartoe beperkt – iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam). Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens (waaronder e-mailadressen) van Gebruikers te verzamelen voor welke reden dan ook.
8. Indien een Gebruiker in strijd handelt met het in artikel 5.7 bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 5.000 (vijfduizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons-)gegeven geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van WEWANTMO.RE om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen de Gebruiker te nemen en/of schadevergoeding te eisen.

Artikel 6. Referenties

1. Een Gebruiker is gerechtigd een referentie toe te voegen aan het Profiel van de Gebruiker door wie hij bepaalde werkzaamheden heeft laten uitvoeren. In de referentie worden de aldaar gevraagde gegevens door de Gebruiker verstrekt.
2. Gebruiker staat er voor in dat de informatie die in een referentie wordt verstrekt te goeder trouw en waarheidsgetrouw is en vrijwaart WEWANTMO.RE voor enige aanspraak van een derde ter zake daarvan.
3. WEWANTMO.RE is te allen tijde gerechtigd een referentie te verwijderen. Zij kan daar mede, doch niet uitsluitend, toe overgaan indien naar aanleiding van een melding blijkt dat de referentie onjuist, onbetrouwbaar of onmiskenbaar onrechtmatig is.
4. Een referentie dient in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:
– een referentie mag geen lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik bevatten;
– een referentie mag geen persoonlijke gegevens bevatten ten aanzien van een Gebruiker;
– een referentie mag geen links en/of scripts bevatten;
– een referentie dient te zijn toegevoegd door de Gebruiker en dient betrekking te hebben op de Muzikant door wie het optreden is uitgevoerd.

Artikel 7. Privacy

1 WEWANTMO.RE verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers ten behoeve van de uitvoering van de Diensten en aanverwante activiteiten en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.
2. Op deze verwerking van persoonsgegevens is het Privacy statement van WEWANTMO.RE van toepassing.

Artikel 8. Account

1. Om gebruik te kunnen maken van de Diensten van WEWANTMO.RE dient een Account te worden aangemaakt op de wijze zoals beschreven op de Website onder opgave van de gevraagde gegevens.
2. Om een account aan te kunnen maken op WEWANTMO.RE dient de gebruiker een minimale leeftijd te hebben van 16 jaar. Door een account aan te maken op de website verklaart u dat u 16 jaar of ouder bent.
3. WEWANTMO.RE is gerechtigd (het aanmaken van) een Account en/of (het plaatsen van) een oproep, referentie of andere informatie door de Gebruiker te weigeren c.q. te verwijderen zonder vermelding van redenen.
4. Ten behoeve van de Account wordt een wachtwoord aan de Gebruiker verstrekt. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en de Gebruiker mag derden daarvan geen gebruik laten maken. De Gebruiker is aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van zijn Account en vrijwaart WEWANTMO.RE voor iedere aanspraak van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik dat door middel van zijn Account van de Dienst is gemaakt.
5. WEWANTMO.RE is gerechtigd het wachtwoord aan te passen indien dit nodig is in het belang van het functioneren van de Dienst.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website behoren bij uitsluiting toe aan WEWANTMO.RE en/of haar licentiegevers met uitzondering van het materiaal dat door de Gebruiker is aangeleverd in verband met het plaatsen van Oproepen, referenties of anderszins.
2. Het is de Gebruiker niet toegestaan de Website of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van WEWANTMO.RE, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het Gebruiker niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WEWANTMO.RE, een substantieel gedeelte van de inhoud van (een) databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële gedeelten van de inhoud van een databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.
3. De Gebruiker garandeert dat de door hem op de Website geplaatste informatie, waaronder begrepen Oproepen en referenties geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden. De Gebruiker vrijwaart WEWANTMO.RE volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met het door hem geplaatste informatie op de Website, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.

Artikel 10. Uitsluiting

1. WEWANTMO.RE behoudt zich het recht voor om de Gebruiker uit te sluiten van elk (verder) gebruik van de Website, door onder meer zijn Account te blokkeren en/of te verwijderen, zonder verplicht te zijn om eventuele reeds geïnde vergoedingen terug te betalen, indien:
– de Gebruiker op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;
– de Gebruiker inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden;
– de Gebruiker in strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 11. Overmacht

1. WEWANTMO.RE is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan WEWANTMO.RE gebruik maakt.

Artikel 12. Aansprakelijkheid WEWANTMO.RE

1 WEWANTMO.RE is alleen aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van WEWANTMO.RE. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die de Gebruiker redelijkerwijze heeft moeten maken om de tekortkoming van WEWANTMO.RE te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van WEWANTMO.RE wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
2. De totale aansprakelijkheid van WEWANTMO.RE kan nimmer meer bedragen dan de totale bedongen vergoeding voor gebruikmaking van de Dienst voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar, met een maximum van € 120,00.
3. Iedere aansprakelijkheid van WEWANTMO.RE voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is WEWANTMO.RE niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Gebruiker die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de Website en/of de Diensten.

Artikel 13. Verwijzingen

1. De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. WEWANTMO.RE heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of het gevoerde beleid, waaronder het privacybeleid.

Artikel 14. Beveiliging

1. WEWANTMO.RE spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. WEWANTMO.RE legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 15. Melding van Inbreuk

1. Oproepen en referenties dienen te worden geplaatst op de wijze als op de Website bepaald en onder vermelding van de op de Website gevraagde gegevens.
2. Indien een Gebruiker van mening is dat bepaalde informatie op de Website onrechtmatig is, kan hij dit aan WEWANTMO.RE melden door middel van het sturen van een e-mail. Aan de hand van de door deze Gebruiker op te geven gegevens zal WEWANTMO.RE de melding in behandeling nemen, mits de melding voldoet aan alle daartoe door WEWANTMO.RE gestelde vereisten. Indien uit de melding blijkt dat het gewraakte materiaal onmiskenbaar onrechtmatig is, zal dit door WEWANTMO.RE worden verwijderd. Door het doen van een melding vrijwaart de Gebruiker WEWANTMO.RE voor iedere aanspraak van derden in verband met de verwijdering van materiaal. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die WEWANTMO.RE lijdt in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – maar niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

Artikel 16. Duur en beëindiging

1. Elke overeenkomst tussen WEWANTMO.RE en de Gebruiker wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Gebruiker is te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst zonder opgave van reden schriftelijk te beëindigen.
2. Indien de Gebruiker in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, de bedrijfsvoering staakt of in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden of andere bepalingen uit de Overeenkomst, heeft WEWANTMO.RE het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

Artikel 17. Geschillen

1. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement rechtbank Amsterdam. 20 juni 2014 Amsterdam